Naša vízia

Poslanie

"Choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a naučte ich zachovávať všetko čo som vám prikázal."

Televízia LifeTv prichádza na slovenský mediálny trh preto, aby každá domácnosť mala možnosť počuť evanjelium Ježiša Krista a jej členovia mohli uveriť v Neho, vzývať Jeho meno a byť zachránení pre večný život.

Vyhlásenie

Našou víziou je v spolupráci s kresťanskými organizáciami a cirkvami, ktoré pôsobia v mediálnej sfére, prinášať programy zamerané na hodnoty, ktoré dokážu ľudí posunúť v kvalitnejšom prežívaní svojho života skrze poznanie hodnôt, ktoré nám prináša evanjelium Ježiša Krista. Túžime vytvoriť jednoduchý program, ktorý si dokáže pozrieť každý človek. Snažíme sa vytvárať relácie nenáročné na sledovanosť, ktorých posolstvo dokážeme prijímať pri práci, alebo v čase oddychu. Túžime po tom, aby sa diváci pri sledovaní LifeTv cítili dobre a program chceme prispôsobiť tak, aby si ho s radosťou pozreli deti, dospelí ľudia, ale aj staršia generácia.
Naším predsavzatím je budovať na Slovensku televíziu, ktorá bude prinášať do našich domácnosti atmosféru lásky, radosti a pokoja.

Základ viery

LifeTv je zastrešená službou Mládeže pre Krista - Slovensko, v spolupráci s ďalšími kresťanskými organizáciami, ktoré pôsobia v mediálnej sfére. Stoja na základnom vyhlásení viery, prijímajú zjavenie trojjediného Boha uvedené v Písmach Starého a Nového zákona. Vyznávaju vieru evanjelia Ježiša Krista, ktorá nás vedie do spolupráce na základe vzájomnej lásky, praktickej kresťanskej služby a evanjelizačného pôsobenia.

Veríme

Veríme vo zvrchovanosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, v prozreteľnosti, v zjavení, vykúpení a v poslednom súde.
Veríme v Božiu inšpiráciu Svätého písma a jeho následnú dôveryhodnosť, ktoré je pre nás autoritou vo všetkých záležitostiach viery a správania. 
Veríme, že všetci ľudia zhrešili a potrebujú pre svoju záchranu milosť Božiu skrze obeť Ježiša Krista.
Veríme v zástupnú obeť vteleného Syna Božieho ako jediný dostatočný dôvod vykúpenia z viny a moci hriechu a od jeho večných následkov.
Očakávame osobný, viditeľný návrat Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Veríme v nezastupiteľné miesto cirkvi, ktorú Ježiš ustanovil, aby bola Jeho telom.  Veríme, že každý veriaci človek má byť zakotvený v cirkvi - v miestnom cirkevnom spoločenstve.

Dodatok

LifeTv nie je teologicky ovplyvnená jednou cirkvou. Vysiela rôzne programy z rôznych cirkevných pozadí, z celého sveta, ktoré stoja na základe vyhlásenia viery. Preto môžu niektoré relácie predstavovať rôzne doktrinálne názory.

Všetok premietaný obsah je určený na povzbudenie, podporu a pomoc pre divákov.