Choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch 
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
(Biblia, Matúš 28:19) 

Televízia LifeTv prichádza na slovenský mediálny trh preto, 
aby každá domácnosť mala možnosť počuť evanjelium Ježiša Krista 
a jej členovia mohli v neho uveriť, vzývať Jeho meno a byť zachránení pre večný život.

V ČO VERÍME: V DOBRÚ SPRÁVU EVANJELIA PRE TEBA

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
(Biblia, Ján 3:16)

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu.  OTÁZKOU ostáva, čo s tým urobíš ty? Odovzdáš sa mu?

Našou víziou je v spolupráci s kresťanskými organizáciami a cirkvami, ktoré pôsobia v mediálnej sfére, prinášať programy zamerané na hodnoty, ktoré dokážu ľudí posunúť v kvalitnejšom prežívaní svojho života, skrze poznanie hodnôt, ktoré nám prináša evanjelium Ježiša Krista. Túžime vytvoriť jednoduchý program, ktorý si dokáže pozrieť každý človek. Snažíme sa vytvárať relácie nenáročné na sledovanosť, ktorých posolstvo dokážeme prijímať pri práci alebo v čase oddychu. Túžime po tom, aby sa diváci pri sledovaní LifeTv cítili dobre a program chceme prispôsobiť tak, aby si ho s radosťou pozreli deti, dospelí ľudia, ale aj staršia generácia.
Naším predsavzatím je budovať na Slovensku televíziu, ktorá bude prinášať do našich domácností atmosféru lásky, radosti a pokoja.

LifeTv je zastrešená službou Mládeže pre Krista – Slovensko. Spolupracujeme s ďalšími kresťanskými organizáciami, ktoré pôsobia v mediálnej sfére. Stojíme na základnom vyhlásení viery, prijímame zjavenie trojjediného Boha uvedené v Písmach Starého a Nového zákona. Vyznávame vieru evanjelia Ježiša Krista, ktorá nás vedie do spolupráce na základe vzájomnej lásky, praktickej kresťanskej služby a evanjelizačného pôsobenia.

Veríme vo zvrchovanosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, v prozreteľnosti, v zjavení, vykúpení a v poslednom súde. Veríme v Božiu inšpiráciu Svätého písma a jeho následnú dôveryhodnosť a najvyššiu autoritu vo všetkých záležitostiach viery a správania. Veríme, že všetci ľudia zhrešili a potrebujú pre svoju záchranu milosť Božiu skrze obeť Ježiša Krista. Veríme v zástupnú obeť vteleného Syna Božieho ako jediný dostatočný dôvod vykúpenia z viny a moci hriechu a od jeho večných následkov.
Očakávame osobný, viditeľný návrat Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

LifeTv nie je teologicky ovplyvnená jednou cirkvou. Vysiela rôzne programy z rôznych cirkevných pozadí, z celého sveta, ktoré stoja na základe vyhlásenia viery. Preto môžu niektoré relácie predstavovať rôzne doktrinálne názory.

Všetok premietaný obsah je určený na povzbudenie, podporu a pomoc pre divákov.

ZO ZÁKULISIA

Pozrite si reláciu DNES s Vlasťom Beňom, zakladateľom LifeTv, po dvoch rokoch vysielania.

VÍZIA SLUŽBY MPKS

Televízia LifeTv patrí do portfólia služby Mládeže pre Krista - Slovensko.

PREBUDENIE 

Aby sa ľudia na Slovensku obrátili k Pánovi Ježišovi a vstúpili do plnosti toho, čo majú v Kristovi.

MOBILIZÁCIA

Mobilizovanie veriacich do modlitieb za svoje mestá, do evanjelizácie a duchovných zápasov…

SPOLUPRÁCA

Hľadanie spolupráce so všetkými kresťanmi, ktorí z čistého srdca vzývajú Pána…

SLUŽBA MLÁDEŽE PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne.